Algemene Voorwaarden

Op de aanbiedingen en overeenkomsten van Verified zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd door ICT~Office bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30174840.

  • Module Algemeen
  • Module 07 Detacheringsdiensten
  • Module 08 Opleidingen en Trainingen
  • Module 09 Advisering, Projectmanagement
  • Module 10 Overige Diensten

Aanvulling Algemene Voorwaarden Trainingsdiensten

Hieronder vindt u de aanvullende artikelen op de Algemene Voorwaarden van Verified.nl (hierna: “Verified”) die betrekking hebben op de door Verified aangeboden testdienstverlening.

Versie d.d. 25 januari 2019

Trainingsdiensten

De volgende aanvullende artikelen zullen van toepassing zijn op Diensten die bestaan uit het verzorgen van trainingen, cursussen en opleidingen (Trainingsdiensten)

  1. UITVOERING VAN TRAININGSDIENSTEN

1.1. Verified zal de Trainingsdiensten verzorgen op basis van de overeengekomen inhoudsopgave, methodieken en planning als vastgelegd in de Opdracht.

Op detailniveau kan Verified in redelijkheid aanpassingen maken in de inhoud, methodieken, locatie en planning op voorwaarde dat dit de aard en diepgang van de training als geheel niet wezenlijk nadelig beïnvloedt en op voorwaarde dat voor planningsaanpassingen (behoudens gevallen van overmacht) ten minste  2 weken  van te voren mededeling wordt gedaan aan OPDRACHTGEVER en aan de ingeschreven DEELNEMERS van wie Verified reeds beschikt over de contactgegevens.

1.2. Indien het aantal aan- of afmeldingen voor een te verzorgen training daar aanleiding toe geeft,  behoudt Verified zich het recht voor om geplande trainingssessies uit te stellen, samen te voegen of te annuleren.

1.3. Verified zal Trainingsdiensten laten verzorgen op een vakbekwame en professionele wijze. Verified zal zich inspannen om voor het geven van de Trainingsdiensten aangewezen trainer/docent niet tijdens een lopende training te vervangen. Als dit toch niet vermeden kan worden dan zal Verified zich inspannen tijdig een juiste vervangende trainer/docent hiervoor aan te wijzen.

1.4. OPDRACHTGEVER dient er voor zorg te dragen dat DEELNEMERS aan te geven trainingen zich houden aan redelijke gedragsregels tijdens deelname aan de trainingen.

Verified behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich herhaald niet houden aan aangegeven redelijke gedragsregels of die zich agressief of beledigend gedragen, verdere toegang tot de trainingen te weigeren zonder dat daarvoor een korting of restitutie voor de verschuldigde vergoedingen voor de Trainingsdiensten zal worden toegepast.

1.5. Tenzij dit expliciet anders overeengekomen is in de Opdracht, maakt het afnemen van een examen of toets en/of het verstrekken van een diploma of certificaat geen onderdeel uit van de te verlenen Trainingsdiensten. Indien een toets, examen of (verstrekken van) een diploma en/of certificaat wel onderdeel is van de te leveren Trainingsdiensten, dan is één (1) gelegenheid voor het afleggen van de toets/ het examen inbegrepen, tenzij expliciet anders overeengekomen.

  1. VERANTWOORDELIJKHEDEN OPDRACHTGEVER

2.1. De OPDRACHTGEVER dient er voor zorg te dragen dat deelnemers aan door Verified te verzorgen trainingen de benodigde voorkennis hebben. Het is OPDRACHTGEVER toegestaan om een deelnemer voor een Opleiding te vervangen door een andere deelnemer, tenzij dit gezien de aard van de training of de fase waarin de training zich bevindt niet redelijkerwijs mogelijk is of indien er sprake is van een op de persoon op maat gemaakte training.

2.2. Het is de verantwoordelijkheid van OPDRACHTGEVER om Verified tijdig de contactgegevens te verstrekken van de deelnemers van een te verzorgen training.

2.3. Indien OPDRACHTGEVER of een individuele deelnemer een training annuleert of wenst te verzetten dan behoudt Verified zich het recht voor de geplande training geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen, tenzij (als van toepassing) de voor de betreffende training door Verified aangegeven annuleringstermijnen in acht zijn genomen, zoals opgenomen in de betreffende Opdracht.

2.4. Annuleren kan uitsluitend plaatsvinden voordat Verified met de uitvoering van de training is begonnen. Annuleren van een training kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande aanvangsdatum van de Training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering. In geval van annuleren geldt dat Verified gerechtigd is de volgende kosten in rekening te brengen: Bij annulering na totstandkoming van de overeenkomst, en indien geen sprake is van 1, 2 of 3: 20% van de kosten van de training 1. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste trainingsdag: 25% van de kosten van de training; 2. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag: 50% van de kosten van de training; 3. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag: de volledige kosten van de training.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle voor de Trainingsdiensten opgestelde en/of aan deelnemers verstrekte of ter beschikking gestelde materialen (waaronder begrepen literatuur, PowerPoint presentaties, readers, samenvattingen, toetsten en examens) (hierna: Trainingsmaterialen) blijven uitdrukkelijk de eigendom van Verified en haar licentiegevers, ook indien deze geheel of deels specifiek voor Opdrachtgever zijn ontwikkeld of opgesteld.

3.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Trainingsmaterialen in te (laten) zetten voor het door anderen dan trainers van Verified verzorgen van trainingen of deze te kopiëren, openbaar te maken of te verspreiden anders dan aan de deelnemers aan de door Verified voor Opdrachtgever verzorgen trainingen. De deelnemers aan de training mogen kopieën van Trainingsmaterialen voor eigen gebruik in bezit houden.

3.3. Opdrachtgever mag kopieën en afdrukken maken van Trainingsmaterialen die elektronisch zijn verstrekt, echter alleen voor gebruik door de deelnemers aan de training. Deze mogen niet aan anderen dan de deelnemers verstrekt worden.

  1. KLACHTENREGELING TRAININGEN

4.1. Een deelnemer aan door Verified gegeven training die een klacht heeft over de gegeven training kan kosteloos een klacht indienen volgens de procedure zoals aangegeven in de “Verified Klachtenregeling”. Verified zal de klacht conform de Verified Klachtenregeling in behandeling (laten) nemen en afhandelen.

4.2. De deelnemers aan de door Verified te verzorgen trainingen zullen worden gewezen op voornoemde Klachtenregeling.

  1. PRIJZEN EN BETALING

5.1. Tenzij Verified uitdrukkelijk in de Opdracht heeft aangegeven dat de vergoedingen voor de Trainingsdiensten zijn vrijgesteld van btw, is de Opdrachtgever over de vergoeding tevens btw verschuldigd. Verified is na het aangaan van de Opdracht gerechtigd haar prijzen aan te passen bij eventuele wijziging in de btw-wetgeving of de toepassingspraktijk van de belastingdienst van de btw wetgeving met betrekking voor het verzorgen van trainingen.

Testen & Toetsen in de wereld van BI, Datawarehousing en Analytics